تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, March 8

يك شورت قرمز رنگ پوشيده بودي
با خال هاي سياه پراكنده
و كانت از نماي پشت
عجيب مرا ياد هندوانه مي انداخت...
آه! آن قاچ بزرگ هندوانه
...آن قاچ بزرگ هندوانه

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]