تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, March 15

یه نامردی آخرای خواب نیمه رمانتیک نیمه سکسی من مستند حیات وحش ضبط کرده بود. خیلی ضدّحال خوردم دیشب...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]