تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, March 28

افضل آن هنرها که شیخ ما می داشت
چیز خود چشم بسته در زمین می کاشت
شرم دارم که گویمت به وقت بهار
زآنچه کشته بود شیخ ما چه بر می داشت...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]