تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, July 30

ديروز از تهران برگشتم كه وضعيت ترافيكي اش به نظر من پيشرفت هاي قابل ملاحضه اي كرده بود. تغييرات اخير در فضاي سياسي كشور و تحولات به وجود آمده در مجلس و شهرداري هم بحمدالله تاثيري بر پاچه ي شلوار دخترها نگذاشته بود. از اين دستبند هايي هم كه به مچ پا بسته مي شود به وفور ديده مي شد. مباحث تئوريك در حلقه هاي روشنفكري ادامه داشت و زالوهاي اقتصادي همچنان مشغول بودند و هوا داغ بود و تب فوتبال داشت بالا مي گرفت كه همه ي اينها به تفتستان و خواننده هايش ربط ندارد فلذا بيشتر از اين وقت خودم و شما را با اين خضعبلات نمي گيرم. مي دانم كه شما هم حتما دلتان تنگ شده پس بيشتر از اين منتظرتان نمي گذارم و مي روم سر اصل مطلب:

دول


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]