تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, August 14

در تفحصات تاریخی ام به بیتی برخوردم که حیفم آمد با یاران در میان نگذارم. گویا بیت در باب منوچهر خان معتمد الدوله، حاکم اصفهان در عصر محمد شاه قاجار، سروده شده. منوچهر خان با همه شوکت و مکنت و ثروت و قدرتی که داشت، از اعظم نعمات الهی که همانا قوای تولید مثل باشد، محروم بود. از همین رو شاعر گمنام و خوش ذوق می فرماید:

بی خایه را به قدر جهان مایه داده ای
ما را به قدر مایه او خایه داده ای

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]