تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Wednesday, September 7

نه کتابی بود،
نه نمایشی.
نه روزنامه ای،
نه نوای دلنشین سازی.

تنها آب بود،
آب بود،
و آب.

در اعماق آن بی کرانگیٍ فقدانِ نور و هوا
یگانه دلخوشی جلبک نارنجی
پژواک دور گوز گاه و بی گاه یک نهنگ بود،

پژواک دور گوز گاه و بی گاه یک نهنگ...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]