تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, July 28

سلاخی می گریست،
تخمش لای در مانده بود...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]