تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Thursday, January 11

آخرین قطره آب طالبی از آخرین ليوان آب طالبی گرفته شده از آخرین طالبی روییده بر آخرین جالیز، بر پایین ترین قسمت سبیل آن آخرین مرد سبیلو خشک شده بود.

قطره، حس عجیبی داشت..

او آخرین قطره آب طالبی از آخرین ليوان آب طالبی گرفته شده از آخرین طالبی روییده بر آخرین جالیز بود، خشکیده بر پایین ترین قسمت سبیل آخرین مرد سبیلو...
ِ
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]