تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Thursday, November 8

چند ساعت بعد
شیشه پاک کن
نا امید و خسته
به استراحتگاهش بازگشت

شیشه تمیز نمی شد
عاشق غبار ماسیده از باران شب قبل شده بود
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]