تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, December 5

یک دست جام باده و یک دست زلف یار
گوزی چنین بدون دخالت دستم آرزوست
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]