تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, November 30

فردا
ناله ناتمامی امروز است
گریه دوباره گی دیروز

فردا
گریز بی هوده ناتمامان است و امید بی حاصل مکرران

فردا
.
.
.
فردا
.
.
فردایی نیست
رها کن این باد شکم را
امشب
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]