تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Thursday, April 3

تا نيست هست
چون هست نيست...
گوز
غايت است
يگانگي عدم است و وجود
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]