تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Wednesday, April 23

ای نگاهت سنگین ترین نورد
چشم بردار
از این تنهاترین لوله
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]