تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, December 12

من بد کنم
تو بد مکافات دهی
پس فرق میان
من
و
تو
چیست بگو
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]