تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, December 21

به سخره می گیرد
هویج لاجوردی را
بادنجان مغرور مکعب

روزگار غریبی است نازنین
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]