تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, June 23

 عوووووووووووووووو
زوزه می کشد داف
در سوگ سینه سوز یکی سگ توله

نک منم بی خوابِ سرخوشی آن شب
که کر کند جغد پیر را زوزه سگ توله گان
در سوگ سینه سوز هر چه داف


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]