تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, June 25

بدن های بی سر که دور می شوند،
کوهی از کله های پوکِ به جا مانده،
من،
و این فندق شکن زنگار بسته بزرگ..

رؤیایی دارم.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]