تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, June 28

ناتوان شده ام نسترن. خانه تا کبابی سر نبش چهار دقیقه بود پارسال. پریشب بیست و پنج دقیقه کشید. شاید چون جوجه گرفتم جای چنجه. ها؟ تو که دانشگاه رفته ای، ممکن است گذر زمان با اندازه جانداری که کبابش را می خوری نسبت عکس داشته باشد؟ چون کبابی که سر خود دور نمی شود از خانه، می شود؟ کف پایم مور مور می شود. می خندد انگار ریز ریز به زانوی لرزان. نصف سیخ جوجه مانده از پریشب. در راه آشپزخانه ام که برایت گرم کنم. خیلی وقت است. نمی دانم کباب جانور ریزتر از مرغ بود چقدر طول می کشید. ملخ مثلا. چون تخت که سر خود دور نمی شود از یخچال، می شود؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]